KONSPEKT ZAJĘĆ

 

KORELACJA EDUKACJI: POLONISTYCZNEJ, HISTORYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ

 

TEMAT ZAJĘĆ: „ZŁOTY CZY GROSZ?”

Czas trwania zajęć: 90 minut

Cele ogólne zajęć:

 

Cele operacyjne:

UCZEŃ:

·        potrafi czytać ze zrozumieniem tekst źródłowy

·        analizuje źródło historyczne

·        udziela odpowiedzi na pytania do tekstu

·        porządkuje dane w tabeli, uzupełnia tabelkę

·        umieszcza wydarzenia na osi czasu

·        prawidłowo operuje pojęciami matematycznymi, historycznymi, polonistycznymi

·        logicznie argumentuje

·        wykonuje działania na liczbach wymiernych

·        rozwiązuje praktyczne problemy z zastosowaniem liczb wymiernych i poznanych algorytmów działań

·        poprawnie określa i zapisuje za pomocą znaków rzymskich i arabskich wiek danego wydarzenia

Metoda

Poszukująca, eksponująca, metoda aktywności kreatywnej, dyskusja

Formy

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

I.                 Część wprowadzająca

Nauczyciel wita uczniów, przedstawia im cel, charakter, określa przebieg zajęć. Dokonuje wspólnie z uczniami podziału na grupy (wybór lidera).Nauczyciel rozpoczyna zajęcia prezentacją multimedialną.

 

 

II.            Część główna

Uczniowie otrzymują do wykonania karty pracy – „Złoty czy grosz?”, które opracowują w grupach. Następnie prezentują wyniki swojej pracy przy jednoczesnej prezentacji multimedialnej.

 

 

 

KARTA PRACY UCZNIA

„Złoty czy grosz?”

 

Tekst źródłowy

 

         Pierwszym polskim władcą, który bił własną monetę był Mieszko I. Około roku 970 zaczął on wybijać srebrne denary, o wadze mniej więcej 2 gramów i średnicy 20 mm. Mieszko robił to dla zaakcentowania odrębności państwa, którym rządził, a nie ze względów handlowych. Denary były monetami dwustronnymi, tzn. na każdej stronie miały wybity jakiś wzór. W XII wieku polscy książęta zaczęli wybijać monety jednostronne, zwane brakteatami. Srebrne blaszki, z których je robiono były tak cienkie, że nie można było odbijać na nich wzoru dwustronnie.

Monetę o nazwie grosz wybito w Polsce po raz pierwszy w roku 1360, na polecenie Kazimierza wielkiego. Nazwa „grosz” pochodziła z łaciny: grossus – gruby. Grosz Kazimierza Wielkiego był srebrny, ważył 3,2 grama i miał średnicę ok. 28 mm. Był on rzeczywiście większy i cięższy od innych monet znajdujących się wtedy w użyciu. Po raz drugi grosze, o wadze 2,1 grama, zostały wybite dopiero w roku 1526 przez Zygmunta I Starego. Ten sam władca w dwa lata później wybił dukata – pierwszą polską złotą monetę o wadze 3,5 grama.

Dopiero w 137 lat po dukacie mennica królewska, na polecenie króla Jana Kazimierza, wybiła nową srebrną monetę o nazwie złoty i wadze 6,3 grama. Jeden złoty miał wówczas wartość 30 groszy. Dziś trudno powiedzieć, skąd wzięła się ta nazwa, na pewno nie stąd, że złoty był złoty.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania dla grup :

 

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy, odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia:

 

 

 

ZADANIE 1

 

Ile różnych nazw monet pojawia się w tekście?     ……..

 

 

ZADANIE 2

 

Uzupełnij zdania:

 

Po raz pierwszy monetę o nazwie grosz wybito w Polsce w wieku  …………… .

Po raz drugi zrobiono to dopiero w wieku ……….. .

Pierwszy polski grosz ważył ponad  ……..gramy i był wykonany ze ………. .

 

ZADANIE 3

 

Sakiewka z czasów Zygmunta I zawierająca dukaty i grosze , waży 42 gramy. Ile i jakie monety może zawierać?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ZADANIE 4

 

 

 Połącz w pary polskich władców i nazwy monet,  które z ich polecenia po raz pierwszy wybito.

 

 

A   Mieszko I

 

I     dukat

 

A --- …………..

B    Kazimierz  Wielki

 

II    złoty

B --- …………..

C   Zygmunt I Stary

 

III   denar

C --- …………..

D   Jan  Kazimierz

IV grosz

 

D --- …………..

.

 

 

 

 

 

ZADANIE 5

 

Napisz nazwy: złoty, grosz , dukat, denar nad tymi wiekami na osi czasu , w których wybito te monety po raz pierwszy.

 

 

ZADANIE 6

 

Do wyrazu „ pieniądz” dopisz wyrazy pokrewne:

 

przymiotnik- …………………………………………………………………………..

 

czasownik -  …………………………………………………………………………..

 

 

 

ZADANIE  7

 

Jaką wartość w groszach miało 5 złotych w czasach Jana Kazimierza?

……………………………………………………………………………………………….

 

ZADANIE 8

 

Podaj trzy argumenty,  przemawiające za tym, że pieniądz jest niezbędny w życiu:

 

1.        ………………………………………………………………………………………….

 

2.        …………………………………………………………………………………………..

 

3.        …………………………………………………………………………………………..

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                 Część podsumowująca

Uczniowie dokonują samooceny. Nauczyciel powtarza i utrwala główne zagadnienia z zajęć.

 

Zadanie domowe:

Uporządkuj wydarzenia, zaznacz na osi czasu i zapisz, w którym wieku miały miejsce:

1313 rok – (…………w.) – pierwsze wzmianki o Warszawie

1113 rok – (…………w.) – powstanie kroniki Galla Anonima

około 760 rok – (……….w.) – przejęcie cyfr przez Arabów z Indii

2004 rok – (…………..w.) – wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

1955 rok – (………….w.) – powstanie sieci McDonald

1773 rok – (………….w.) – powołanie KEN